Условия за наемане на автомобили

 

 • Минималният срок за наемане на автомобил е 1 ден (24 часа).
 • Наемателят трябва да е навършил 21 години, да притежава валидни лична карта или паспорт и шофьорска книжка със стаж не по-малко от 2 (ДВЕ) години.
 • Цената, която Ви предлагаме, е без лимит на изминатите километри и включва пълно АВТОКАСКО, гражданска отговорност, както и техническа поддръжка на автомобилите под наем, платена пътна такса.
 • Плащането може да се извърши в брой или банков превод.
 • Депозитът варира според модела на колата, като повече информация можете на намерите в детайлната страница на всеки автомобил. Целият депозит или част от него може да бъде задържан в случай на щети по ходовата част на автомобила, щети по гуми, аудиооборудване, силно замърсен или изгорен интериор. Няма зстраховка, която да покрива, например изгорен интериор или други дребни наранявания, които не са в следствие на обичайното похабяване. Липси на части от автомобила или аксесоари, се заплащат в пълната им стойност.
 • В случай на каквито и да е технически проблеми или пътни произшествия, клиентът трябва да информира незабавно на телефоните за контакт, вписани в договора за наем. В случай на пътно произшествие, клиентът трябва да се обади в полицията (112) и да вземе издаден от органите протокол. Задължително е обаждане и на застрахователната агенция.
 • Застраховката на автомобила не покрива:
  – щети по ходовата част на автомобила, гумите, картера, шумозаглушителната уредба, освен причинените щети в следствие на ПТП.
  – щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от лице, което не е вписано в договора за наем или неправоспособно лице.
  – щети, настъпили по време на използване на автомобила за състезателни цели.
  – щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от клиента в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или силно упойващи вещества.
  – всякакви щети, когато клиентът не може да представи протокол от органите на реда за настъпило ПТП и/или за извършена кражба на автомобила.
 • При нанесени щети по автомобила, в следствие на ПТП, настъпило по вина на наемателя, независимо от пълното каско, наемателят дължи на наемодателя обезщетение за пропуснати ползи и нанесени щети до размера на отговорността, упомената в тарифата ни.
 • При нанесени щети по автомобила, в следствие на ПТП наемодателя начислява такса за административно обслужване при завеждане и отстраняване на щети с минимален размер от 50 € ( 100 лева ) без ДДС.
 • При констатирани дребни липси, щети, кражби, повреди на стойност до 50 евро, не се ангажираме със завеждане на застрахователни документи, поради икономическа неизгодност и стойността им е изцяло за сметка на клиента!
 • Не оставяйте регистрационния талон и други документи в автомобила. В противен случай всички застраховки, ще бъдат невалидни!
 • В случай на изгубени документи или ключове на автомобила, наемателят дължи плащане в размер на €300.
 • При загубване, унищожаване или кражба на талон с документи, ключ или номера на автомобила, наемателят заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена за автомобила за срок от пет дни, както и разходите по възстановяване на липсващите или повредени гореупоменати принадлежности.
 • Нанесени щети по гуми, джанти, тасове, долната част на автомобила и челно стъкло в повечето случаи не се тълкуват като застрахователно събитие и са изцяло за сметка на наемателя.
 • Наемателят дължи пълно обезщетение на наемодателя, когато виновно, по невнимание или небрежност е причинил технически щети по наетото МПС, както и в следствие на "прегряване" на двигателя, което се счита за шофьорска небрежност. Прегряването на двигателя се оценява на стойност между 1000 и 3000 евро, в зависимост от вида на автомобила.
 • Наемната цена не включва гориво.
 • Наемодателят не носи отговорност за некачествени горива и дефекти, възникнали в следствие от тях! Всички разноски по извършване на ремонтите, репатриране и др. са изцяло за сметка на наемателя. Не се полага замяна на автомобила в този случай. Моля, зареждайте автомобилите само на хубави големи бензиностанции ( избягвайте малки, невдъхващи доверие и невзрачни бензиностанции ).
 • Автомобилът се предава на наемателя в добро състояние със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан приемо-предавателен протокол, неразделна част от договора при условията на който става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място в същото състояние. Неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от наемателя за повече от един ден от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил наемодателя, се счита за присвояване и наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по договора.
 • Период за наемане на автомобила:
  Минимален наемен период 24 часа. При закъснение за връщане на автомобила след изтичане на договора за наем, клиентът заплаща неустойка, както следва: от 1 – 4 часа цял наемен ден, над 4 часа – 2 наемни дни.
  Закъснение до 1 час не се таксува.
 • Автомобилът се предоставя с пълен резервоар и трябва да бъде върнат с пълен резервоар. При връщането на автомобила с непълен резервоар, Клиентът заплаща липсващото гориво на цена 1,5€/л
 • Спазвайте ограниченията на скоростта в Република България
  Магистрала: 130 км/ч
  Извън населени места: 90 км/ч
  В населени места: 50 км/ч
 • При възможност паркирайте автомобила на платен паркинг или осветено място.
 • Наем на автомобил извън България:
  – Наемане на автомобила извън България е възможно за следните държави – Турция и членки на Европейския съюз, само при предварителна заявка и задължителна платена застраховка Super Cover AI+CDW+TP.
  – Минималният срок за наем на автомобил е седем дни.
  – Наемателят е длъжен да изпрати най-малко до 3 работни дни, преди началото на наема, сканирано четливо копие на шофьорска книжка и задграничен паспорт.
  – Някои дестинации не са разрешени.
  – Изисква се двоен депозит според класа на автомобила.
 • Свеждайте до минимум евентуалните проблеми. Пътувайте внимателно, отговорно, и за Ваше удоволствие.